Gå til hovedindhold

Nordic Sandbox Challenge – Vilkår og betingelser

Guidelines & generelle vilkår for deltagelse

Erhvervsstyrelsen og Nordic Smart Government lancerer i samarbejde med Copenhagen Fintech en projektkonkurrence, der skal vise potentialet ved løbende opdateret og afstemt bogføringsdata.

Deltagere inviteres til at udvikle løsningskoncepter baseret på løbende opdateret og afstemt bogføringsdata, der skaber værdi for små og mellemstore virksomheder. De 5 bedste løsningsforslag honoreres med 10.000 kr. og inviteres til at deltage i et femdags forløb, hvor de får adgang til et ’sandbox’ miljø, der simulerer en virksomheds bogføring. Når de fem dage er slut, udvælges den bedste løsning, der honoreres med 40.000 kr.

1. Betingelser og vilkår

1.1 Løsningskoncepterne skal uploades digitalt via Challenges.dk i pdf-format. Det er udelukkende deltagernes ansvar, at det afleverede materiale er i PDF-format.

1.2. Konkurrencen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan:


Torsdag, 5. september, 2019
Nordic Data Sandbox Challenge åbner officielt på challenges.dk.

Mandag, 30. september, 2019
Deadline for upload af løsningsforslag på challenges.dk

Mandag, 7. oktober, 2019
Meddelelse til de 5 teams der er udvalgt til challengeugen

Mandag, 21. til fredag, 25. oktober, 2019
Challengeuge, hvor de 5 teams arbejder hos Copenhagen FinTech

Fredag, 25. oktober, 2019
Pitchevent og afslutning

 

1.3. Deltagelse er åben for alle interesserede, der ønsker at konkurrere om at udvikle de bedste idéer og løsninger baseret på afstemt bogføringsdata. Deltagelse kræver dog, at man har et CVR-nummer. Dette kan oprettes via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed.

1.4. For at kvalificere sig til kåringseventet og honoraret, skal det være muligt for deltageren at møde fysisk op hos Copenhagen FinTech i uge 43 samt deltage til kåringseventet den 25. oktober 2019 og levere et pitch.

1.5. Ansatte fra Copenhagen FinTech, Erhvervsstyrelsen samt medlemmer af dommerkomitéen og deres nærmeste familie er dog udelukket fra deltagelse.

1.6. Det er muligt at deltage som et konsortium eller partnerskab (gruppe) omfattende flere ansvarlige deltagere. Hvis det er tilfældet, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles projektansvarlig juridisk person, som Copenhagen FinTech med bindende virkning for gruppen (konsortiet eller partnerskabet) kan kommunikere direkte med.

1.7. Hver virksomhed eller gruppe vælger en teamleder, som Copenhagen FinTech med bindende virkning kan kommunikere direkte med.

1.8. Erhvervsstyrelsen forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager/gruppe, som efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke lever op til kravene for deltagelse, eller hvis projekt afviger væsentligt fra det oprindeligt indleverede. Deltagere bedes venligst sende Copenhagen FinTech skriftlig meddelelse, såfremt de ønsker at trække sig fra konkurrencen.

1.9. Deltagere afholder selv alle omkostninger ved deltagelse i konkurrencen.

1.10. Erhvervsstyrelsen forbeholder sig retten til at ændre formen eller indholdet for konkurrencen herunder vilkårene for deltagelse, diverse deadlines mv. under behørig hensyntagen til konkurrencens formål. Alle deltagere vil blive orienteret om væsentlige ændringer, hvis det er muligt inden for rimeligt tid. Fortsat deltagelse betragtes som accept af de ændrede vilkår.

1.11. Erhvervsstyrelsen forbeholder sig retten til at udsætte eller aflyse konkurrencen i tilfælde af:

 • Finansieringen af konkurrencen bortfalder som følge af ændringer uden for Erhvervsstyrelsens kontrol, som ændrer forudsætningerne for udfordringen (herunder udskrivelse af folketingsvalg mv.) og enten indebærer aflysning eller væsentlige ændringer til krav/indhold.
 • Der ikke indleveres et rimelig antal kvalificerede løsningsforslag ved deadline.

Deltagerne vil ikke modtage kompensation, hvis konkurrencen bortfalder eller aflyses.

 

2. Krav til deltagerne

2.1. Deltagere i konkurrencen/teamleder for et team, der deltager i konkurrencen, er forpligtet til at sikre, at de, som repræsentant for virksomheden/teamets medlemmer:

 • Lever op til kravene for deltagelse i konkurrencen og overholder guidelines & generelle vilkår for deltagelse i konkurrencen.
 • Sikrer at al information, der afgives i løbet af konkurrencens løbetid, er korrekt og retvisende.
 • Tilvejebringer yderligere information, som Copenhagen FinTech måtte bede om for at kunne bedømme det deltagende bidrag, præsentationer og andet knyttet til deltagelse i konkurrencen.
 • Sikrer at de nødvendige licenser, intellektuelle rettigheder, tilladelser mv. til løsningerne er til stede til at deltage i konkurrencen og til at kunne markedsføre en vindende løsning efterfølgende.
 • Overholder gældende love, regler, evt. etiske kodekser mv. i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

 

2.2. For at et løsningskoncept og en idé kan komme i betragtning skal der uploades en præsentation på 3-5 slides.

2.3. Alle besvarelser i konkurrencen vil blive vurderet ud fra vurderingskriterierne for Nordic Data Sandbox Challenge.

 

3. Fortrolighed og øvrige vilkår

3.1. Challenges.dk registrerer og behandler kontaktoplysninger på deltagere i konkurrencen.

3.2. Informationer vedrørende deltagere og projekter vil blive behandlet fortroligt af medarbejdere tilknyttet Copenhagen FinTech/Challenges.dk og projektspecifikke samarbejdspartnere og delt med dommere i juryen, som alle vil være underlagt tavshedspligt.

3.3. Som deltager i konkurrencen giver du tilladelse til, at Erhvervsstyrelsen til brug for markedsføring af konkurrencen og til opsamling, kan bruge og offentliggøre: Navne, et kort referat af løsningen, eventuelle billeder, videooptagelser, blogs eller lydoptagelser af konkurrencen, uden yderligere tilladelse. Sådanne billeder, video- og lydoptagelser lavet mv forbliver Erhvervsstyrelsens ejendom, og kan bruges uden yderligere tilladelse.

3.4. Deltagere i projektkonkurrencen må ikke bruge konkurrencen, logo eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Challenges.dk, Erhvervsstyrelsen eller Copenhagen FinTech til at promovere egne produkter uden forudgående skriftlig tilladelse.

 

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

4.1. Bortset fra rettigheder nævnt i pkt. 3.3. og pkt. 4.2. opretholder deltagerne i konkurrencen alle intellektuelle rettigheder til produktet eller løsningen, herunder materialet, data, know-how og information, udarbejdet af deltagerne, mens de deltager i konkurrencen. Ingen af disse rettigheder overføres til Challenges.dk, Erhvervsstyrelsen eller Copenhagen FinTech. Deltagerne har selv ansvaret for at søge om evt. patenter, varemærkebeskyttelse eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder samt opretholde og forsvare disse.

4.2. Vinderne af konkurrencen forpligter sig til, at deres indsendte idéer og løsninger kan anvendes som showcase af Erhvervsstyrelsen. Dette omfatter eksponering i eksternt rettede kommunikationskanaler som f.eks. sociale medier, publikationer, aviser, hjemmesider og nyhedsbreve.

 

5. Honorering

5.1. Den endelige afgørelse af, hvilken løsning der bedst lever op til konkurrencekriterierne og dermed honoreres med de 40.000 DKK, foretages af juryen. Juryens beslutning er endelig og bindende og kan ikke påklages til en anden myndighed. Erhvervsstyrelsen forbeholder sig ret til ikke at udvælge en vinder, hvis ingen af deltagerne lever op til konkurrencekriterierne og de generelle vilkår for deltagelse.

5.2. Udbetaling af det endelige honorar udbetales efter annoncering af vinderen til en bankkonto oplyst af vinderen. Hvis det er et konsortium eller en gruppe, der vinder, udbetales præmien til den valgte teamleder jf. pkt. 1.6, oplyst bankkonto.

5.3. Vinderen/vinderne er selv ansvarlig for betaling af relevante skatter og afgifter mv. i forbindelse med udbetaling af honoraret.

 

6. Ansvarsfraskrivelse og værneting

6.1. Erhvervsstyrelsen og Copenhagen FinTech hæfter ikke for direkte eller indirekte tab, som deltagere måtte lide i forbindelse med deltagelsen, herunder, men ikke begrænset til, tab og/eller skader opstået som følge af at konkurrencen aflyses, brud på tavshedspligten, medmindre dette er sket som følge af fejl fra Erhvervsstyrelsen/Copenhagen FinTech for åbne offentlige data side, skade på materiale indsendt i forbindelse med deltagelse i konkurrencen jf. pkt. 6.2. mv.

6.2. Indsendelse af prototyper og fysisk materiale til Challenges.dk eller mail sker på eget ansvar og på egen risiko.

6.3. Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Tvister med Erhvervsstyrelsen/Copenhagen FinTech som følge af deltagelse i konkurrencen søges løst i mindelighed parterne imellem. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre afgøres sagen ved Københavns byret, som er værneting i sådanne tilfælde.

6.4 Erhvervsstyrelsen/Copenhagen FinTech fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer på challenges.dk, herunder i tekst, i skemaer og i vejledninger og værktøjer m.v. Vi kan ej heller påtage os ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes.

 

7. Vurderingskriterier

 • Innovationshøjde: I hvor høj grad, er der tale om en ny løsning?
 • Brugen af bogføringsdata: I hvor høj grad benytter løsningen bogføringsdata og evt. andre åbne datakilder?
 • Skalerbarhed og forretningsplan: I hvor høj grad er løsningskonceptet skalerbart og er der tænk over hvordan markedet ser ud?
 • Gennemførlighed: Er der lagt en plan for, hvordan projektet skal realiseres?
 • Teamet bag: I hvor høj grad besidder teamet de rette kompetencer, herunder især kommerciel forståelse?

Tilbage til Nordic Data Sandbox Challenge