Gå til hovedindhold

Vilkår for deltagelse - AML Challenge 2019

AML Challenge - Vilkår for deltagelse

1. Generelle vilkår for deltagelse 

2. Krav til deltagerne 

3. Fortrolighed og øvrige vilkår 

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder 

5. Konkurrencens forløb 

6. Ansvarsfraskrivelse og værneting 

----------------------

1. Generelle vilkår for deltagelse

Erhvervsstyrelsen (ERST) afholder på vegne af Partnerskab for åbne offentlige data (ERST, KL, Open Data DK og Danske Regioner) i samarbejde med Happy42 og Seismonaut projektkonkurrencen ”AML Challenge”, med henblik på at finde de bedste løsninger inden for Anti Money Laundering (AML), som gør brug af åbne offentlige data.

Deltagere inviteres til at udvikle løsninger indenfor feltet AML. Det kan både være indenfor fokusområdet ”Løbende ajourføring” eller en anden problemstilling indenfor AML. Første- og andenpladsen honoreres med hhv. 60.000 DKK og 40.000 DKK. Med kåringen følger et krav om, at løsningen kan anvendes som showcase af ERST og Partnerskab for åbne offentlige data, herunder i en casesamling om åbne offentlige data, samt at vinderne præsenterer deres showcase i forbindelse med to arrangementer i 2020 udvalgt af Partnerskab for åbne offentlige data (jf. pkt. 4.2).

1.1. Regler for konkurrencen og vurderingskriterier er tilgængelige på https://challenges.dk/da/challenge/anti-money-laundering-aml-challenge-2019

Alt materiale skal sendes digitalt via Challenges.dk. Hvis deltageren ikke ønsker at andre end juryen og teamet bag AML Challenge kan se ens vedhæftninger, kan deltageren ved upload angive hvilke filer, som er hhv. offentlig og private.

Det er udelukkende deltagernes ansvar, at det afleverede materiale uploades i standardformater i Word, Powerpoint eller PDF, som er læsbart for ERST.

1.2. Konkurrencen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan:

Torsdag d. 10. Oktober - kl. 8.30 - 10.30

Kick-off begivenhed på AML Challenge afholdes hos IDA, hvor konkurrence og vurderingskriterier samtidig offentliggøres på Challenges.dk. Løsninger til AML Challenge kan nu uploades til Challenges.dk frem til deadline 21. november 2019 kl. 12.00.

Mandag d. 21. Oktober 2019 - kl. 15.00 - 17.30

Workshop i Aarhus

Tirsdag d. 22. Oktober 2019 - kl. 15.00 - 17.30

Workshop i København

Onsdag d. 6. November 2019 - kl. 15.00 - 22.00

Hackday i København

Torsdag d. 21. November 2019 - Kl. 12.00

Deadline for indlevering af løsninger. Indlevering efter kl. 12.00 vil blive afvist.

Senest fredag d. 29. November 2019

Hver enkelt deltager vil blive informeret om de er udvalgt til at deltage i finale pitch-event og præmieoverrækkelse. Finale pitch-event afholdes i København.

Mandag d. 10. December 2019

Kåringsevent med finale pitch-event og præmieoverrækkelse i København.

1.3. Deltagelse er åben for alle interesserede, der ønsker at konkurrere om at udvikle de bedste løsninger indenfor AML. Deltagelse kræver dog, at man har et CVR-nummer og at det fremgår tydeligt af den indsendte løsning. Dette kan oprettes via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed.

1.4. For at kvalificere sig til kåringseventen og honoraret, skal det være muligt for deltageren at møde fysisk op d. 10. december 2019 i København, og levere en pitch af den indleverede løsning til kåringseventen.

1.5. Ansatte fra Erhvervsministeriet og underliggende styrelser (herunder ERST) samt medlemmer af dommerkomitéen og deres nærmeste familie er dog udelukket fra deltagelse.

1.6. Det er muligt at deltage som et konsortium eller partnerskab (gruppe) omfattende flere ansvarlige deltagere. Hvis det er tilfældet, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles projektansvarlig juridisk person, som ERST med bindende virkning for gruppen (konsortiet eller partnerskabet) kan kommunikere direkte med.

1.7. Hver virksomhed eller gruppe vælger en teamleder, som ERST med bindende virkning kan kommunikere direkte med. Al kommunikation mellem ERST og deltagerne skal som udgangspunkt foregå på dansk

Hvis ERST ikke modtager svar på henvendelser fra ERST til deltagerne i AML challenge indenfor 7 kalenderdage, kan ERST, efter ERSTs skøn, vælge at betragte virksomheden eller gruppen (konsortiet) som udmeldt af konkurrencen.

1.8. ERST forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager/gruppe, som efter ERST's opfattelse ikke på tidspunktet for deadline for indlevering lever op til kravene for deltagelse. Deltagere bedes venligst sende ERST skriftlig meddelelse, såfremt de ønsker at trække sig fra konkurrencen.

1.9. Deltagere afholder selv alle omkostninger ved deltagelse i konkurrencen.

1.10. ERST forbeholder sig retten til at ændre formen eller indholdet for konkurrencen herunder vilkårene for deltagelse, diverse deadlines mv. under behørig hensyntagen til konkurrencens formål. Alle deltagere vil blive orienteret om væsentlige ændringer, såfremt det er muligt inden for rimelige tid enten direkte eller via challenges.dk. Fortsat deltagelse betragtes som accept af de ændrede vilkår.

1.11. ERST forbeholder sig retten til at udsætte eller aflyse konkurrencen i tilfælde af:

  • Finansieringen af konkurrencen bortfalder som følge af ændringer uden for ERSTs kontrol, som ændrer forudsætningerne for udfordringen (herunder udskrivelse af folketingsvalg mv.) og enten indebærer aflysning eller væsentlige ændringer til krav/indhold.

Deltagerne vil ikke modtage kompensation, såfremt konkurrencen bortfalder eller aflyses.

2. Krav til deltagerne

2.1. Deltagere i konkurrencen/teamleder for et team, der deltager i konkurrencen, er forpligtet til at sikre, at du, som repræsentant for virksomheden/teamets medlemmer:

  • Lever op til kravene for deltagelse i konkurrencen og overholder vilkårene for deltagelse i konkurrencen.
  • Sikrer at al information, der afgives i løbet af udfordringens løbetid, er korrekt og retvisende.
  • Tilvejebringer yderligere information, som ERST måtte bede om for at kunne bedømme det deltagende bidrag, præsentationer og andet knyttet til deltagelse i konkurrencen.
  • Sikrer at de nødvendige licenser, intellektuelle rettigheder, tilladelser mv. til din/jeres løsning er til stede til at deltage i konkurrencen og til at kunne markedsføre en vindende løsning efterfølgende.
  • Overholder gældende love, regler, evt. etiske kodekser mv. i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

2.2. For at en løsning kan komme i betragtning, skal der uploades en præsentation på 1-5 slides og en Lean Business Model Canvas.

2.3. Alle bud på løsninger i konkurrencen vil blive vurderet ud fra vurderingskriterierne for AML Challenge, som det fremgår på https://challenges.dk/da/challenge/anti-money-laundering-aml-challenge-2019

3. Fortrolighed og øvrige vilkår

3.1. Challenges.dk registrerer og behandler kontaktoplysninger på deltagere i konkurrencen.

3.2. Informationer vedrørende deltagere og projekter vil blive behandlet fortroligt af medarbejdere tilknyttet ERST/Challenges.dk og projektspecifikke samarbejdspartnere og delt med dommere i juryen, som alle vil være underlagt tavshedspligt.

Deltagerne gøres opmærksomme på, at da ERST er en offentlig myndighed vil materiale, som styrelsen modtager, være omfattet af regler om adgang til aktindsigt. Dog vil konkurrencefølsomme oplysninger af væsentlig økonomisk betydning for en virksomhed, som udgangspunkt kunne undtages fra aktindsigt ud fra en konkret vurdering.

3.3. Som deltager i konkurrencen giver du tilladelse til, at ERST, til brug for markedsføring af konkurrencen, kan bruge og offentliggøre (herunder på internettet): jeres navne, et kort referat af løsningen, som du/I deltager med, eventuelle billeder, filmklip, blogs eller lydoptagelser af jeres deltagelse i konkurrencen, uden yderligere tilladelse fra jer. Sådanne billeder, filmklip og lydklip lavet af os forbliver vores ejendom, og kan bruges uden yderligere tilladelse.

3.4. Deltagere i projektkonkurrencen må ikke bruge konkurrencen, logo eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Challenges.dk eller ERST til at promovere egne produkter uden forudgående skriftlig tilladelse fra ERST/Challenges.dk.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

4.1. Bortset fra rettigheder nævnt i pkt. 3.3. og pkt. 4.2. opretholder deltagerne i konkurrencen alle intellektuelle rettigheder til produktet eller løsningen, herunder materialet, data, know-how og information, udarbejdet af deltagerne, mens de deltager i konkurrencen. Ingen af disse rettigheder overføres til Challenge.dk eller ERST. Deltagerne har selv ansvaret for at søge om evt. patenter, varemærkebeskyttelse eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder samt opretholde og forsvare disse.

4.2. Vinderne af konkurrencen forpligter sig til, at deres indsendte løsninger kan anvendes som showcase af ERST og partnerskabet for åbne offentlige data. Dette omfatter:

  • Eksponering i kommunikationskanaler såsom hjemmesider, casesamlinger og nyhedsbreve.
  • At præsentere sin løsning i forbindelse med to arrangementer udvalgt af partnerskabet for åbne offentlige data i løbet af 2020.

5. Konkurrencens forløb

5.1. Konkurrencen afvikles i to heats.

Første del er indsendelse af din løsning indenfor AML. Dette skal indsendes efter angivelserne i punkt 1.1, senest d. 21. November 2019 - Kl. 12.00. Anmodninger om deltagelse efter denne frist vil blive afvist. ERST/Challenges.dk er ikke ansvarlig for tilmeldinger, som er forsinket, gået tabt eller beskadiget som følge af fejl i netværksforbindelser, it-nedbrud mv., der skyldes fejl hos tredjepart. Deltageren opfordres til at være ekstra opmærksom på, at deres løsning er uploadet eller indsendt med al nødvendigt materiale.

Alle løsninger vil blive vurderet ud fra vurderingskriterierne for denne challenge.

Efter deadline d. 21. november 2019 kl. 12.00, vil juryen i samarbejde med ERST udvælge de bedste løsninger, der vil blive kontaktet og inviteret til som finalister at pitche foran en jury til kåringseventen d. 10. december 2019.

I andet heat, den 10. december 2019, vil finalisterne pitche foran juryen. Når alle har pitchet, udvælger juryen første- og andenpladsen på baggrund af vurderingskriterierne. Førstepladsen honoreres med 60.000 DKK og andenpladsen honoreres med 40.000 DKK for udviklingen af deres løsning og muligheden for at bruge løsningen som showcase fremadrettet jf. pkt. 4.2.

5.2. Juryen foretager den endelige afgørelse af, hvilke løsninger der bedst lever op til konkurrencekriterierne og dermed honoreres med henholdsvis 60.000 DKK og 40.000 DKK. Juryens beslutning er endelig og bindende og kan ikke påklages til en anden myndighed. ERST/Challenges.dk forbeholder sig ret til ikke at udvælge en vinder, hvis ingen af de deltagende lever op til konkurrencekriterierne og de generelle vilkår for deltagelse.

5.3. Udbetaling af det endelige honorar skal autoriseres af ERST og udbetales efter annoncering af vinderen til en bankkonto oplyst af vinderen. Hvis det er et konsortium eller en gruppe, der vinder, udbetales præmien til den projektansvarlige juridiske persons jf. pkt. 1.6, oplyst bankkonto.

5.4. Vinderen/vinderne er selv ansvarlig for betaling af relevante skatter og afgifter mv. i forbindelse med udbetaling af honoraret.

6. Ansvarsfraskrivelse og værneting

6.1. ERST hæfter ikke for direkte eller indirekte tab, som deltagere måtte lide i forbindelse med deltagelsen, herunder, men ikke begrænset til, tab og/eller skader opstået som følge af at konkurrencen aflyses, brud på tavshedspligten, medmindre dette er sket som følge af fejl fra ERST/Challenges.dk side, skade på materiale indsendt i forbindelse med deltagelse i konkurrencen jf. pkt. 6.2. mv.

6.2. Indsendelse af prototyper og fysisk materiale til Challenges.dk eller mail sker på eget ansvar og på egen risiko. ERST gør selvfølgelig det yderste for at sikre, at sådant materiale bliver behandlet sikkert og returneret sikker, men kan ikke garantere dette.

6.3. Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Tvister med Challenges.dk og ERST som følge af deltagelse i konkurrencen søges løst i mindelighed parterne imellem. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre afgøres sagen ved Københavns byret, som er værneting i sådanne tilfælde.