Gå til hovedindhold

Vilkår og betingelser

1. Generelle vilkår for deltagelse

Challenges.dk er skabt af Erhvervsstyrelsen med henblik på at finde ideer, koncepter eller løsninger til en lang række challenges, som udbydes af forskellige offentlige og private aktører.

1.1. Regler for www.challenges.dk
Alt materiale skal sendes digitalt via challenges.dk. Det er udelukkende deltagernes ansvar, at det afleverede materiale er læsbart for den givne challengeudbyder, hvorfor digitale filer fx kan være i PDF-format eller i MS Word- eller Excel-format.

1.2. Deltagelse er åben for alle interesserede privatpersoner, virksomheder og offentlige og private aktører, der ønsker at konkurrere om at udvikle de bedste løsninger til at løse den skitserede challenge. Deltagelse kræver ikke, at man har et CVR-nummer, men et CVR-nummer kan dog blive nødvendigt senere i processen hvis ens idé tages videre.

1.3. Ansatte fra Erhvervsstyrelsens challenge team, ansatte hos den aktuelle challengeudbyder samt medlemmer af en eventuel jury og deres nærmeste familie er dog udelukket fra deltagelse. Dette gælder ikke i tilfælde af tydelig funktionel og geografisk adskillelse mellem challengeudbyder og challengedeltager, og der ikke kan stilles tvivl om deltagers habilitet eller upartiskhed i øvrigt i forhold til udbyderen. Challengedeltager skal på anmodning af Erhvervsstyrelsen redegøre nærmere for forholdet til challengeudbyder med henblik på styrelsens vurdering heraf. For så vidt angår yderligere krav til deltagerne henvises til "2. Krav til deltagerne"

1.4. Det er muligt at deltage som et konsortium eller partnerskab (gruppe) omfattende flere ansvarlige deltagere. Vedkommende som indgiver ideen via challenges.dk er kontaktansvarlig.

1.5. Ved indlevering af løsning til platformen, skal der angives telefonnummer på kontaktansvarlig.

1.6. Erhversstyrelsen forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager/gruppe, som efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke lever op til kravene for deltagelse eller hvis idé afviger væsentligt fra det efterspurgte. Deltagere bedes venligst sende os skriftlig meddelelse, såfremt de ønsker at trække sig fra konkurrencen efter at være gået videre fra indledende runde.

1.7. Deltagere afholder selv alle omkostninger ved deltagelse i challenges.

1.8. Erhvervsstyrelsen og challengeudbydere forbeholder sig retten til at ændre formen eller indholdet for en challenge herunder vilkårene for deltagelse, diverse deadlines mv. under behørig hensyntagen til konkurrencens formål. Alle deltagere vil blive orienteret om væsentlige ændringer såfremt det er muligt inden for rimelig tid.. Fortsat deltagelse betragtes som accept af de ændrede vilkår.

1.9. Erhvervsstyrelsen og challengeudbydere forbeholder sig retten til at udsætte eller aflyse en challenge til hver en tid. Deltagerne vil ikke modtage kompensation, såfremt challengen bortfalder eller aflyses.
 

2. Krav til deltagerne

2.1. Deltagere i konkurrencen som repræsenterer en virksomhed eller organisation, er forpligtet til at sikre, at du, som repræsentant for virksomheden/organisationens medlemmer:

a) Lever op til kravene for deltagelse i challenges og overholder vilkårene for deltagelse i challenges.
b) Sikre at al information der afgives i løbet af challenges løbetid, er korrekt og retvisende.
c) Tilvejebringer yderligere information, som challengeudbyder samt eventuelle partnere måtte bede om, for at kunne bedømme det deltagende bidrag, præsentationer og andet knyttet til deltagelse i konkurrencen.
d) Sikrer at de nødvendige licenser, intellektuelle rettigheder, tilladelser mv. til din/jeres løsning er til stede til at deltage i konkurrencen, og til at kunne markedsføre en vindende løsning efterfølgende.
e) Overholder gældende love, regler og evt. etiske kodekser i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.
 

3. Fortrolighed og øvrige vilkår

3.1. Challenges.dk registrerer og behandler kontaktoplysninger på deltagere i konkurrencen.

3.2. Informationer vedrørende deltagere og idéer vil blive behandlet af vores sagsbehandlere (og chefer) og delt med dommere i en eventuel jury, som vil være underlagt tavshedspligt.

Deltagerne gøres opmærksomme på, at da Erhvervsstyrelsen er en offentlig myndighed vil materiale, som Erhvervsstyrelsen og challengeudbydere modtager, være omfattet af regler om adgang til aktindsigt. Dog vil konkurrencefølsomme oplysninger af væsentlig økonomisk betydning for en virksomhed, som udgangspunkt kunne undtages fra aktindsigt ud fra en konkret vurdering.

3.3. Som deltager på challenges.dk giver du tilladelse til at vi, til brug for markedsføring af konkurrencen, kan bruge og offentliggøre (herunder på internettet); jeres navne, et kort referat af idéen som du/I deltager med, eventuelle billeder, filmklip, blogs eller lydoptagelser af jeres deltagelse i konkurrencen, uden yderligere tilladelse fra jer. Sådanne billeder, filmklip og lydklip lavet af os forbliver vores ejendom, og kan bruges uden yderligere tilladelse.

3.4. Som deltager på challenges.dk giver du tilladelse til at vi kan kontakte dig via email ifm. relevante challenges eller nyheder på challenges.dk. Du kan til enhver tid afmelde disse opdateringer via de sendte emails.

3.5. Deltagere i projektkonkurrencen må ikke bruge konkurrencen, logo eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende challenges.dk eller challengeudbydere til at promovere egne produkter uden forudgående skriftlig tilladelse.
 

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

4.1. Bortset fra rettigheder nævnt i pkt. 3.3. og pkt. 4.2. opretholder deltagerne i konkurrencen alle intellektuelle rettigheder til ideen eller konceptet, herunder materialet, data, know-how og information udarbejdet af deltagerne mens de deltager i konkurrencen. Ingen af disse rettigheder overføres til challenges.dk eller challengeudbydere. Deltagerne har selv ansvaret for at søge om evt. patenter, varemærkebeskyttelse eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder samt opretholde og forsvare disse.

4.2. Alle idéer og kommentarer som bliver delt af deltagerne i forbindelse med en challenge kan benyttes af challengeudbyder, fx i forbindelse med konkurrencens afgørelse og eventuel efterfølgende profilering, efter aftale med deltageren.

5. Ansvarsfraskrivelse og værneting

5.1. Erhvervsstyrelsen hæfter ikke for direkte eller indirekte tab som deltagere måtte lide i forbindelse med deltagelsen, herunder, men ikke begrænset til, tab og/eller skader opstået som følge af at en challenge aflyses, brud på tavshedspligten, medmindre dette er sket som følge af fejl fra vores side, skade på materiale indsendt i forbindelse med deltagelse i konkurrencen jf. pkt. 5.2. mv. Ligeledes fraskriver Erhvervsstyrelsen sig ethvert muligt ansvar for uoverensstemmelser mellem parter, intellektuelle ejendomsrettigheder mm.

5.2. Indsendelse af prototyper og fysisk materiale til challenges.dk sker på eget ansvar og på egen risiko. Vi gør selvfølgelig vores yderste for at sikre at sådant materiale bliver behandlet sikkert og returneret sikker, men kan ikke garantere dette.

5.3. Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Tvister med challenges.dk og challengeudbydere som følge af deltagelse i konkurrencen søges løst i mindelighed parterne imellem. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre afgøres sagen ved Københavns byret, som er værneting i sådanne tilfælde.

5.4. Erhvervsstyrelsen fraskriver sig ethvert muligt ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer på challenges.dk, herunder i tekst, i skemaer og i vejledninger og værktøjer mv. Vi kan ej heller påtage os ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes.

5.5. Erhvervsstyrelsen påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af informationer på challenges.dk. Ansvaret for indholdet af materiale, hvor det fremgår, at det er udarbejdet af andre, påhviler alene den angivne part.