Skip to main content

Open Data Challenge 2019 - Vilkår og betingelser

1. Guidelines & generelle vilkår for deltagelse

2. Krav til deltagerne

3. Fortrolighed og øvrige vilkår

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

5. Konkurrencens forløb

6. Ansvarsfraskrivelse og værneting

7. Vurderingskriterier

----------------------

1. Guidelines & generelle vilkår for deltagelse

Open Data DK afholder på vegne af Partnerskabet for åbne offentlige data (Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK) med Teknologisk Institut (herefter TI) som operatør en projektkonkurrence med henblik på at finde de bedste idéer og løsningskoncepter på udfordringer inden for mobilitets- og turismeområderne, som gør brug af åbne offentlige data.

Deltagere inviteres til at udvikle løsningskoncepter indenfor to spor: "Mobilitet" og "Turisme". Det bedste løsningskoncept inden for Mobilitet honoreres med 50.000 DKK. Det bedste løsningskoncept indenfor Turisme honoreres ligeledes med 50.000 DKK. Med kåringen følger et krav om, at løsningskonceptet kan anvendes som showcase af Partnerskabet for åbne offentlige data. Finalisterne honoreres desuden med 3 måneders mentorforløb med konsulenter fra Teknologisk Institut.

1.1. Konkurrencebetingelser og vurderingskriterier er tilgængelige på denne side.

Løsningskoncepterne kan uploades digitalt via Challenges.dk. Hvis deltageren ikke ønsker at andre end juryen og teamet bag Open Data Challenge kan se ens løsningskoncept, kan det sendes til [email protected] med "Indlevering Open Data Challenge" i emnefeltet. For at deltage i konkurrencen skal der stadig oprettes et indlæg på challenges.dk, hvori der skal fremgå en kort beskrivelse af konceptet.

Det er udelukkende deltagernes ansvar, at det afleverede materiale er i PDF-format.

1.2. Konkurrencen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan:

Tirsdag d. 23. juli
Open Data Challenge åbner officielt på challenges.dk.

Torsdag d. 19. september 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Kick-off-dag til Open data Challenge i Konferencesalen på Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C

Fredag d. 27. september 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Fokuseringsworkshop (Workshopzonen på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C)

Torsdag d. 10. oktober 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Udviklings- og prototypeworkshop (Preben Hornung-stuen, Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C)

Mandag d. 4. november 2019 - kl. 09.00 - 12.00
Realiserings- og testworkshop (Workshopzonen på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C)

Torsdag d. 5. november 2019 - Kl. 08:00
Idéer og løsninger til Open Data kan uploades til challenges.dk frem til deadline 11. november 2019 kl. 22.00.

Fredag d. 22. november 2019 - kl. 09.00-14:00
Afslutningsevent med pitch-session og præmieoverrækkelse (Store Sal på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C) - tilmeld dig her

1.3. Deltagelse er åben for alle interesserede, der ønsker at konkurrere om at udvikle de bedste idéer og løsninger inden for Open Data Challenges problemstilling. Deltagelse kræver dog, at man har et CVR-nummer. Dette kan oprettes via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed. Har man brug for hjælp til dette, så kontakt Troels B. Andersen på [email protected]

1.4. For at kvalificere sig til kåringseventet og honoraret, skal det være muligt for deltageren at møde fysisk op d. 22. november og levere en pitch af den indleverede løsningskoncept til kåringseventet.

1.5. Ansatte fra Teknologisk Institut og Aarhus Kommune ITK samt medlemmer af dommerkomitéen og deres nærmeste familie er dog udelukket fra deltagelse.

1.6. Det er muligt at deltage som et konsortium eller partnerskab (gruppe) omfattende flere ansvarlige deltagere. Hvis det er tilfældet, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles projektansvarlig juridisk person, som TI med bindende virkning for gruppen (konsortiet eller partnerskabet) kan kommunikere direkte med.

1.7. Hver virksomhed eller gruppe vælger en teamleder, som TI med bindende virkning kan kommunikere direkte med. Al kommunikation mellem TI og deltagerne skal som udgangspunkt foregå på dansk.

Ved henvendelser under hele Open Data Challenge-forløbet (23. juli – 22. november) fra TI til deltagerne, hvor TI ikke modtager svar indenfor 14 kalenderdage, kan TI, efter TIs skøn, vælge at betragte virksomheden eller gruppen (konsortiet) som udmeldt af konkurrencen.

1.8. TI forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager/gruppe, som efter TI's opfattelse ikke lever op til kravene for deltagelse, eller hvis projekt afviger væsentligt fra det oprindeligt indleverede. Deltagere bedes venligst sende TI skriftlig meddelelse, såfremt de ønsker at trække sig fra konkurrencen.

1.9. Deltagere afholder selv alle omkostninger ved deltagelse i konkurrencen.

1.10. TI forbeholder sig retten til at ændre formen eller indholdet for konkurrencen herunder vilkårene for deltagelse, diverse deadlines mv. under behørig hensyntagen til konkurrencens formål. Alle deltagere vil blive orienteret om væsentlige ændringer, såfremt det er muligt inden for rimelig tid. Fortsat deltagelse betragtes som accept af de ændrede vilkår.

1.11. TI forbeholder sig retten til at udsætte eller aflyse konkurrencen i tilfælde af:

Finansieringen af konkurrencen bortfalder som følge af ændringer uden for TIs kontrol, som ændrer forudsætningerne for udfordringen (herunder udskrivelse af folketingsvalg mv.) og enten indebærer aflysning eller væsentlige ændringer til krav/indhold.

Deltagerne vil ikke modtage kompensation, såfremt konkurrencen bortfalder eller aflyses.

2. Krav til deltagerne

2.1. Deltagere i konkurrencen/teamleder for et team, der deltager i konkurrencen, er forpligtet til at sikre, at du, som repræsentant for virksomheden/teamets medlemmer:

Lever op til kravene for deltagelse i konkurrencen og overholder guidelines & generelle vilkår for deltagelse i konkurrencen.

Sikrer at al information, der afgives i løbet af konkurrencens løbetid, er korrekt og retvisende.

Tilvejebringer yderligere information, som TI måtte bede om for at kunne bedømme det deltagende bidrag, præsentationer og andet knyttet til deltagelse i konkurrencen.

Sikrer at de nødvendige licenser, intellektuelle rettigheder, tilladelser mv. til løsningerne er til stede til at deltage i konkurrencen og til at kunne markedsføre en vindende løsning efterfølgende.

Overholder gældende love, regler, evt. etiske kodekser mv. i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

2.2. For at et løsningskoncept og en idé kan komme i betragtning skal der uploades en præsentation på 1-5 slides. TI stiller en skabelon til rådighed.

2.3. Alle besvarelser i konkurrencen vil blive vurderet ud fra vurderingskriterierne for Open Data Challenge, som det fremgår på https://challenges.dk/da/challenge/open-data-challenge-2019

3. Fortrolighed og øvrige vilkår

3.1. Challenges.dk registrerer og behandler kontaktoplysninger på deltagere i konkurrencen.

3.2. Informationer vedrørende deltagere og projekter vil blive behandlet fortroligt af medarbejdere tilknyttet TI/Challenges.dk og projektspecifikke samarbejdspartnere og delt med dommere i juryen, som alle vil være underlagt tavshedspligt.

3.3. Som deltager i konkurrencen giver du tilladelse til, at TI og Partnerskabet for åbne offentlige data, til brug for markedsføring af konkurrencen, kan bruge og offentliggøre: Navne, et kort referat af løsningen, eventuelle billeder, videooptagelser, blogs eller lydoptagelser af konkurrencen, uden yderligere tilladelse. Sådanne billeder, video- og lydoptagelser lavet af os forbliver Partnerskabet for åbne offentlige data og TIs ejendom, og kan bruges uden yderligere tilladelse.

3.4. Deltagere i projektkonkurrencen må ikke bruge konkurrencen, logo eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Challenges.dk, TI eller Partnerskabet for åbne offentlige data til at promovere egne produkter uden forudgående skriftlig tilladelse.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

4.1. Bortset fra rettigheder nævnt i pkt. 3.3. og pkt. 4.2. opretholder deltagerne i konkurrencen alle intellektuelle rettigheder til produktet eller løsningen, herunder materialet, data, know-how og information, udarbejdet af deltagerne, mens de deltager i konkurrencen. Ingen af disse rettigheder overføres til Challenges.dk, TI eller Partnerskabet for åbne offentlige data. Deltagerne har selv ansvaret for at søge om evt. patenter, varemærkebeskyttelse eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder samt opretholde og forsvare disse.

4.2. Vinderne af konkurrencen forpligter sig til, at deres indsendte idéer og løsninger kan anvendes som showcase af TI og Partnerskabet for åbne offentlige data. Dette omfatter:

Eksponering i eksternt rettede kommunikationskanaler som f.eks. sociale medier, publikationer, aviser, hjemmesider og nyhedsbreve.

5. Konkurrencens forløb

5.1. Konkurrencen afvikles i to spor - et mobilitetsspor og et turismespor. Begge spor deltager i de samme workshops. Workshopforløbene er ikke obligatoriske, men tilbydes som sparring for deltagerne. De bliver faciliteret af innovationskonsulenter fra TI, der har erfaring med at udvikle innovative løsninger inden for mobilitet og turisme.

Deltagerne skal udvikle og indsende en beskrivelse af en idé og/eller løsningskoncept, der matcher opgaven, der er bestemt i de to spor.

Kick-off arrangementet i uge 38 er den officielle start for challengen – men det er muligt at tilmelde sig til og med uge 42 (senest søndag d. 20-10-2019).

Anmodninger om deltagelse efter denne frist vil blive vurderet individuelt fra sag til sag.  Partnerskabet for åbne offentlige data/TI er ikke ansvarlig for tilmeldinger, som er forsinket, gået tabt eller beskadiget som følge af fejl i netværksforbindelser, it-nedbrud mv. Deltageren opfordres til at være ekstra opmærksom på, at deres idé og/eller løsning er uploadet eller indsendt med al nødvendigt materiale.

Alle idéer og løsninger vil blive vurderet ud fra vurderingskriterierne for denne challenge.

Efter deadline vil juryen i samarbejde med TI udvælge de bedste idéer og løsninger, der vil blive kontaktet og inviteret til at pitche foran en jury til kåringseventen d. 22. november 2019.

Når alle har pitchet, udvælger juryen 2 vindere (én i hvert spor) på baggrund af vurderingskriterierne for de to spor. Vinderne vil blive honoreret med hver 50.000 DKK i sporene Mobilitet og Turisme for udviklingen af deres løsning og muligheden for at bruge den som showcase fremadrettet.

5.2. Den endelige afgørelse af, hvilke løsninger eller idéer der bedst lever op til konkurrencekriterierne og dermed honoreres med de 50.000 DKK i hvert spor, foretages af juryen. Juryens beslutning er endelig og bindende og kan ikke påklages til en anden myndighed. TI/Partnerskabet for åbne offentlige data forbeholder sig ret til ikke at udvælge en vinder, hvis ingen af de deltagende lever op til konkurrencekriterierne og de generelle vilkår for deltagelse.

5.3. Udbetaling af det endelige honorar skal autoriseres af Aarhus Kommune ITK og udbetales efter annoncering af vinderen til en bankkonto oplyst af vinderen. Hvis det er et konsortium eller en gruppe, der vinder, udbetales præmien til den valgte teamleder jf. pkt. 1.6, oplyst bankkonto.

5.4. Vinderen/vinderne er selv ansvarlig for betaling af relevante skatter og afgifter mv. i forbindelse med udbetaling af honoraret.

6. Ansvarsfraskrivelse og værneting

6.1. Partnerskabet for åbne offentlige data og TI hæfter ikke for direkte eller indirekte tab, som deltagere måtte lide i forbindelse med deltagelsen, herunder, men ikke begrænset til, tab og/eller skader opstået som følge af at konkurrencen aflyses, brud på tavshedspligten, medmindre dette er sket som følge af fejl fra TI/Partnerskabet for åbne offentlige data side, skade på materiale indsendt i forbindelse med deltagelse i konkurrencen jf. pkt. 6.2. mv.

6.2. Indsendelse af prototyper og fysisk materiale til Challenges.dk eller mail sker på eget ansvar og på egen risiko. TI gør selvfølgelig det yderste for at sikre, at sådant materiale bliver behandlet og returneret sikkert, men kan ikke garantere dette.

 6.3. Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Tvister med Challenges.dk/TI/Partnerskabet for åbne offentlige data som følge af deltagelse i konkurrencen søges løst i mindelighed parterne imellem. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre afgøres sagen ved Aarhus byret, som er værneting i sådanne tilfælde.

6.4 Partnerskabet for åbne offentlige data/TI fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer på challenges.dk, herunder i tekst, i skemaer og i vejledninger og værktøjer m.v. Vi kan ej heller påtage os ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes.

7. Vurderingskriterier

Spor-fokus: I hvor høj grad løser løsningskonceptet et problem inden for enten mobilitet eller turisme?

Dataanvendelse: I hvor høj grad gør løsningen brug af åbne offentlige data?

Værdiskabende: I hvor høj grad skaber løsningskonceptet værdi for brugeren?

Skalerbart: I hvor høj grad er løsningskonceptet skalerbart?